Prima pagină / Angajari

Angajari

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Directia pentru Agricultura Tulcea , Str. Mahmudiei, nr. 10 bis; Tel. 0240511795; 0240511796/ Fax: 0240517638; E-mail: [email protected]

Nr.232 din 23 ianuarie 2019

ANUNŢ

Direcţia pentru Agricultură Tulcea, cu sediul în Municipiul Tulcea, str. Mahmudiei, nr.10 bis, organizează în zilele de 25 şi 27 februarie 2019,  concurs pentru ocuparea funcţiilor  publice de execuţie vacante după cum urmează:

                        *Consilier superior în cadrul compartimentului  resurse umane, financiar contabilitate, juridic, achiziţii publice, adiministrativ şi relaţii publice ;

                        – vechime în specialitatea studiilor necesare  participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier superior, de 7 ani;

                        – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor  economice ;

                 *Consilier principal în cadrul compartimentului implementarea politicilor şi strategiilor în agricultură;

                      – vechime în specialitatea studiilor necesare  participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier principal , de 5 ani;

          – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor agricole în specializările: agronomie, horticultură, zootehnie, industrie alimentara,  ştiinţele naturii;   

Probele de concurs se vor desfăşura astfel :

                     – proba scrisă va avea loc în data de 25.02.2019, ora 1000 la sediul D.A.J

Tulcea ;                                                

                       – interviul va avea loc în data de 27.02.2019 ora 1100 la sediul D.A.J. Tulcea :

                       * Dosarele pentru înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la compartimentul salarizare, resurse umane din cadrul D.A.J Tulcea şi vor conţine următoarele:

– formularul de inscriere;

– curriculum vitae, modelul comun european;

                     – copia actului de identitate ;        

                     – copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

                     – copie  a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;      

                        – copia carnetului de munca sau şi dupa caz,a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice ;              

                        – copia adeverinţei  care  atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;

                       – copia adeverinţei  care  atestă starea de sănătate corespunzătoare, pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

                        – cazier judiciar;

                        – declaratie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Secutităţii sau colaborator al acesteia;

                       Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate şi însoţite de documentele originale , care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIA  DE  SPECIALITATE  PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE EXECUTIE DE CONSILIER SUPERIOR

 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituţia României, republicata;
 • Ordin   nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Legea   nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;
 • Legea   nr. 82 din 24 decembrie 1991  –  Legea contabilităţii;
 • Legea   nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 • Ordin   nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile*);
 • Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor;
 • Legea- cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea 98/2016-achizitii publice,procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica;
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr.2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii  institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005;

BIBLIOGRAFIA  DE  SPECIALITATE  PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE EXECUTIE DE CONSILIER PRINCIPAL

 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituţia României, republicată;
 • Ordin nr. 144 din 11 mai 2017 privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole;
 • Legea pomiculturii  nr. 348 din 10 iulie 2003 –republicata;
 • Hotărârea nr. 156 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003;
 • Ordin   nr. 694/2008 din 18 noiembrie 2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea;
 • Ordonanţa   nr. 37/2005 din 14 iulie 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice;
 • Ordin  nr. 358/763/2016 din 23 martie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice;
 • Ordonanţă de urgenţă   nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale;
 • Legea   nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope;
 • Ordin   nr. 394/290/89 din 12 martie 2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;
 • Ordonanţă de urgenţă   nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare;
 • Legea îmbunătăţirilor funciare  nr. 138/2004 din 27 aprilie 2004 – republicata;
 • Ordin   nr. 724/1082/360 din 29 iulie 2013 privind atestarea produselor traditionale;
 • Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor  agricole situate în extravilan;
 • Ordin   nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan;
 • Legea fondului funciar nr. 18 /1991, republicată;
 • Ordinul nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare;

Informatii suplimentare la telefon 0240511795, interior 204.-

DIRECTOR EXECUTIV,

MAHU MARIA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică ………………………………………………………….. 

Funcţia publică solicitată:   
Data organizării concursului: 
Numele şi prenumele candidatului:   
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):
Adresă:
E-mail: 
Telefon:                                                          Fax: 

    Studii generale şi de specialitate

   Studii medii liceale sau postliceale:

Instituţia Perioada Diploma obţinută
 
 
 

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută
 
 
 

Studii superioare de lungă durată:
 

Instituţia Perioada Diploma obţinută
 
 
 

    Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia Perioada Diploma obţinută
 
 
 

   Alte tipuri de studii:

Instituţia Perioada Diploma obţinută
 
 
 

    Limbi străine1):

Limba Scris Citit Vorbit
Cunoştinţe operare calculator2):     

Cariera profesională3):Perioada Instituţia/Firma Funcţia Principalele responsabilităţi
   
   
   
   
   
   

    Detalii despre ultimul loc de muncă4): 

 1. . . . . . . . . . . 

   2. . . . . . . . . . . 

    Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon
       
       
       
       
       

    Declaraţii pe propria răspundere6) 

    Subsemnatul(a) …………………………………………………………., legitimat(ă) cu CI/BI seria ……… numărul ………………., eliberat(ă) de ……………………….. la data de ………………………………, 

    cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani: 

    am fost □ destituit(ă) dintr-o funcţie publică 

    nu am fost □ 

    şi/sau 

    mi-a încetat □ contractul individual de muncă 

    nu mi-a încetat □ 

    pentru motive disciplinare. 

    Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că: 

    am desfăşurat □ 

    nu am desfăşurat □ 

    activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

Acord privind datele cu caracter personal7) 

   □  Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic. 

   □ Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta. 

   □  Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta. 

   □  Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare. 

   □  Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice. 

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

Data                                                                                                                                    Semnatura

……………………                                                                                                          ………………………..

  1) Se vor trece calificativele „cunoştinţe de bază”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” şi, respectiv, „utilizator experimentat”. 

   2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe. 

   3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară. 

   4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul. 

   5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon. 

   6) Se va bifa cu „X” varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării. 

   7) Se va bifa cu „X”, în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului.

 Anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 modificată prin HG nr. 761/2017

Denumire angajator

Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)

Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr. de înregistrare

Data înregistrării

ADEVERINŢĂ

     Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna …………………………… posesor/posesoare al/a B.I./C.I seria ….. nr. ……….., CNP ………………………………., a fost/este angajatul ………………………………………………………, în baza actului administrativ de numire nr. ………………./contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de …….. ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ……/………………, în funcţia/meseria/ocupaţia de 1 ……………………………………… .

   Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel 2 ……………………….., în specialitatea ………………………………. .

   Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ……………………………. a dobândit:

– vechime în muncă: ………. ani ………. luni ………. zile;

– vechime în specialitatea studiilor: ………. ani ………. luni ………. zile.

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

Nr crt Mutația intervenită Data Meseria/Funcția/Ocupația cu indicarea clasei/gradației profesionale Nr și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal
         

În perioada lucrată a avut ……….. zile de concediu medical şi …….. concediu fără plată.

În perioada lucrată, dlui/dnei ………………………………………… nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară ……………………….. .

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

Data

…………………..                                                                    

Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului 3,

………………………

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului

………………………

Ştampila angajatorului

________

1 Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.

2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).

3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relaţiile cu terții.
Erată

privind bibliografia pentru concursul de ocupare a postului de consilier principal în cadrul
compartimentului implementarea politicilor şi strategiilor în agricultură, din data de 25.02.2019

(proba scrisă)

Având în vedere eroarea materială produsă la publicarea bibliografiei pentru concursul
de ocupare a postului de consilier principal în cadrul compartimentului implementarea
politicilor şi strategiilor în agricultură, vă comunicăm faptul că aceasta a fost înlăturată prin
înlocuirea Ordinului nr. 694/2008 din 18 noiembrie 2008 privind condiţiile de recunoaştere a
organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul
fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu
Ordinul nr.406/20.12.2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea
organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și
legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea;
Acest act normativ şi toate celelalte acte normative din bibliografia publicată rămân în
continuare valabile pentru desfăşurarea probei scrise.

DIRECTOR EXECUTIV,
MAHU MARIA


Anunt rezultat proba scrisa concurs recrutare

Rezultat interviu

Rezultat final

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.